တစ္စုံ တစ္ေယာက္

သင္မွာ သင့္ကိုနားလည္ေပးနိုင္တဲ့ တစ္စုံ တစ္ေယာက္

သင့္ကို စိတ္ရွည္သည္းခံေပးနိုင္တဲ့ တစ္စုံ တစ္ေယာက္

သင့္ကို စစ္မွန္စြာခ်စ္ခင္နိုင္တဲ့ တစ္စုံ တစ္ေယာက္

သင့္ကို ဂ႐ုစိုက္ေပးနိုင္တဲ့ တစ္စုံ တစ္ေယာက္

သင့္ကို အေလးထားေပးနိုင္တဲ့ တစ္စုံ တစ္ေယာက္

သင့္ကို ဂုဏ္ယူေလးစားနိုင္တဲ့ တစ္စုံ တစ္ေယာက္

သင့္ကို ေန႕စဥ္ ဖုန္းမေခၚ စာမပိုပဲ မေနနိုင္တဲ့ တစ္စုံ တစ္ေယာက္

သင့္ကို ေပးထားတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ မပ်က္ကြက္နိုင္တဲ့ တစ္စုံ တစ္ေယာက္

သင့္ကို ဆုံးရႈံးသြားရမွာကို ေၾကာက္ေနတဲ့ တစ္စုံ တစ္ေယာက္

အဲလို တစ္စုံ တစ္ေယာက္ရွိေနပါက သူကိုျပန္ခ်စ္ခင္လိုက္ပါ ။

အဲဒီ တစ္စုံတစ္ေယာက္ရဲ႕ ခ်စ္ခင္မႈ ဂ႐ုစိုက္မႈေတြကို ခြင့္ျပဳဖိုရန္အတြက္ ေနာင့္ေနးမေနပါေစနဲ႕ ။ အဲဒီ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို အေရးမပါတဲ့ မတိုက္ဆိုင္မႈ အနည္းငယ္ေၾကာင့္ သင့္လက္မွ လက္လြတ္ဆုံးရႈံးမႈ ျဖစ္သြားဖို ခြင့္မျပဳလိုက္ပါနဲ႕ ။

အကယ္၍ သင့္က တစ္စုံတစ္ခု မွားယြင္းစြာျပဳလုပ္မိခဲ့ရင္ ဝန္ခံၿပီး ခြင့္လြတ္ေပးဖို အတြက္ ေတာင္းပန္လိုက္ပါ ။

အဲဒီတစ္စုံတစ္ေယာက္ကို ႏူးညံသိမ္ေမြ႕စြာ ဆုတ္ကိုင္ထားလိုက္ပါ ။ အဲဒီတစ္စုံတစ္ေယာက္ကို နားပူနားဆာ ဒုကၡေပးမယ့္အလုပ္မ်ိဳးမလုပ္မိပါေစနဲ႕ ။ အဲဒီတစ္စုံတစ္ေယာက္ကို ယုံၾကည္စြာ သစၥာရွိလိုက္ပါ ။

Credit :ကေနာင္
Link:http://kanaung.net/post-no-1797